Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Επίδομα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΝΕΟ

Προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Γενικά δικαιολογητικά

-Αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές νάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

(Απαραίτητο έγγραφο)

-Γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή της Δευτεροβάθμιας επιτροπής σε περίπτωση ένστασης, όπου αναγράφεται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

Απαιτούνται τα ακόλουθα: α) αίτηση, β) Βεβαίωση Κρατικού Ιατρού ή Ιατρού ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ επιχορηγούμενου από το Κράτος, Ιατρού με ειδικότητα ανάλογη προς την αναπηρία ή την πάθηση του συγκεκριμένου ατόμου. Οι νεφροπαθείς και οι ινσουλινοεξαρτώμενοι διαβητικοί θα προσκομίζουν μόνο τη βεβαίωση του κρατικού Νοσοκομείου στην υπηρεσία μας χωρίς να περάσουν από την πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Οι βεβαιώσεις των γιατρών να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από το Διοικητικό Δ/ντή ή το νόμιμο αναπληρωτή.

-Επικυρωμένη φωτοτυπία των ταυτοτήτων που προσκομίζουν ο ανάπηρος και ο υπεύθυνος είσπραξης του επιδόματος.Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης ή Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

Ειδικά Δικαιολογητικά

Εξουσιοδότηση

Σε περίπτωση που δεν λαμβάνεται από τον ίδιο τον ανάπηρο το επίδομα, προσκομίζεται θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής (από την Αστυνομία ή την υπηρεσία).

Προϋποθέσεις

Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, που δεν επιδοτούνται από κάποιο άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για άτομα με αναπηρίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (βαριά νοητική καθυστέρηση, μεσογειακή αναιμία κ.λπ).

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση επιδόματος από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση χορήγησης επιδόματος από το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Δικαιούχοι:

-Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι που δε λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε πηγή.

-Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας.

-Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους με ποσό μικρότερο ή ίσο του ισχύοντος επιδόματος από το πρόγραμμα Βαριάς Αναπηρίας.

-Ανασφάλιστοι.

-Ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ.

-Άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ταμείο τους (Ως έλλειψη ασφαλιστικών προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση δε θεωρείται η οφειλή εισφορών του ασφαλισμένου προς το Ταμείο του).

-Όσοι δεν περιθάλπονται με δαπάνες του Δημοσίου ως εσωτερικού ασθενείς ή τρόφιμοι σε Δημόσια, Νοσηλευτικά ή Προνοιακά Ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.http://www.ameagreek.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου